News

Good sound and mobility bring greater challenges to product development

mobilitet-og-god-lyd_960x240px

We have asked Senior Acoustic and Sensory Technologist in DELTA SenseLab, Nick Zacharov, about the future of acoustics in terms of satisfying user requirements and expectations.

“The future in terms of the development of acoustics and ‘good sound’ will be about quietness, new testing methods and choosy users. A lot of the development is about satisfying users’ expectations and requirements and being able to define and predict them. This is something that the industry is well aware of. At DELTA we can apply known or novel methods that make the end product even more optimal, whether it’s about external noise or a product’s perceived sound quality” says Nick Zacharov, Senior Acoustic and Sensory Technologist in DELTA SenseLab.

In what ways does our mobility challenge product development and the technology that is involving acoustics?

“There are simply more user scenarios. Our smart devices are pushing us in the direction where, to an ever greater degree, we want to consume and manage contents and connections everywhere we go, in changing surroundings and conditions. This places a lot of demands on the technology, which still has to satisfy all of the expectations we have as experienced users.”

Which methods can you use to predict users’ various expectations and requirements?

“In SenseLab, we carry out many ‘traditional’ perceptual tests with different user groups, focus groups, consumer groups and tests with expert assessors. But there are many new methods underway – also as a result of mobility and the new technological possibilities. One of the trends is to use ‘the crowd’ – crowdsourcing. Crowdsourcing is an effective way of making out technologies and users’ wishes and needs. When you have hundreds or thousands of test participants, you can really begin to learn something about user patterns and preferences and also begin to handle and manage subpopulations. There are clearly benefits from using crowdsourcing and those who utilise the method will steer the technology in a given direction.”

Where is all of this vast and detailed knowledge of preferences leading us?

“The development can go in different directions. All of this information about preferences and needs is not necessarily good news for the developers who might have to make several variants of the same product. The development will either lead to customised products or to products with built-in options. Even to products that can themselves identify which group the user belongs to and adjust accordingly. Intelligent products that can help us function in our activities and actions in different environments and situations. All of this additional new information will hopefully allow product developers to make products that better suit users.”

Intelligent products that require intelligent development methods?

“The basic methods to research users’ needs and preferences, for example test groups and crowdsourcing, will still be around and there will be a continued need for them. But the engineers need faster methods and prompt answers in their development work and a ‘predictive method’ can do this. When we know what we need to measure, we have the opportunity to develop predictive models. Predictive models simulate human responses based on physical measurements and models of the way we process this information. In an understandable format, for example ‘do you prefer option A or option B’, a predictive model can in the same understandable format give a rapid response, which can be used in the product development. There is no doubt that, we will see many predictive models in the future and they will come to cover the whole user experience – today they only handle smaller parts.”

What are the user scenarios of the future?

“I believe that quietness will be a quality criterion in the future. Our world is not going to become quieter and I believe that as our cities grow and we travel more, quietness will become more valued. There will be many scenarios and technologies that will deal with and manage noise. The battle against noise has only just begun – even though it’s well underway – and it will shape and affect tomorrow’s products and users’ needs in regards to sound and acoustics.”
Nick Zacharov is Senior Acoustic and Sensory Technologist at DELTA SenseLab.

Read more about SenseLab and why good sound matters.


DANISH VERSION


mobilitet-og-god-lyd_960x240px

God lyd og mobilitet stiller høje krav til produktudviklingen

Vi har spurgt Senior Acoustic and Sensory Technologist i DELTA SenseLab, Nick Zacharov, om fremtiden indenfor akustik i forhold til at møde brugerkrav og forventninger.

Af FORFATTER

”Fremtiden indenfor udviklingen af akustik og ’god lyd’ byder på mere stilhed, nye testmetoder og kræsne brugere. Meget af udviklingen handler om at kunne opfylde brugernes forventninger og krav og altså om at kunne definere og forudsige samme. Det er man opmærksom på i industrien. Hos DELTA anvender vi kendte og/eller nye metoder, der gør slutproduktet optimalt, uanset om det handler om ekstern støj eller lydens perceptuelle kvaliteter.” siger Nick Zacharov, Senior Acoustic and Sensory Technologist i DELTA SenseLab.

På hvilken måde udfordrer vores mobilitet produktudvikling og teknologi, der involverer akustik?

”Der er ganske enkelt flere brugerscenarier. Vores smart-devices skubber os i en retning, hvor vi i stigende grad ønsker at konsumere og tilgå indhold og forbindelser alle vegne i skiftende miljøer og forhold. Det stiller høje krav til teknologien, der samtidig skal leve op til de forventninger, vi har som erfarne brugere.”

Med hvilke metoder kan man forudsige brugernes forskellige forventninger og krav?

”I SenseLab laver vi mange ’traditionelle’ perceptuelle tests med flere forskellige brugergrupper; fokusgrupper, forbrugergrupper samt tests med ekspert-assessorer. Men der er mange nye metoder undervejs – også som et resultat af mobilitet og nye teknologiske muligheder. En af tendenserne er at bruge ’mængden’ – crowdsourcing. Crowdsourcing er en effektiv måde at blive klogere på teknologier og brugernes ønsker og behov. Når du har hundreder eller tusindvis af testdeltagere, kan du virkelig begynde at lære noget om brugermønstre og præferencer og også begynde at håndtere og tilgodese forskellige kulturer og subkulturer. Der er helt sikkert fordele at hente her, og dem der gør brug af det kommer til at styre teknologien i en given retning.”

Hvad fører denne enorme og detaljerede viden om præferencer og behov med sig?

”Udviklingen kan gå i forskellige retninger. Al denne information om præferencer og behov er ikke nødvendigvis gode nyheder for udviklerne, der muligvis skal til at lave flere varianter af samme produkt. Udviklingen vil enten føre til skræddersyede produkter eller til produkter med indbygget valgmuligheder. Endda produkter, der selv kan identificere hvilken gruppe, brugeren tilhører og tilpasser sig derefter. Produkter, der kan hjælpe os med at fungere i vores færden og ageren i forskellige miljøer og situationer. Al denne supplerende information betyder forhåbentlig, at produktudviklere får mulighed for at udvikle produkter, der passer endnu bedre til brugernes behov.”

Intelligente produkter kræver intelligente udviklingsmetoder?

”Basismetoderne til at udforske brugernes behov og præferencer fx, testgrupper og crowdsourcing er til stede, og dem vil der fortsat være brug for. Men ingeniørerne har brug for hurtigere metoder og prompte svar i deres udviklingsarbejde, og det kan en ’prædiktiv model’ give. Når vi ved, hvad vi skal måle efter, har vi muligheden for at udvikle prædiktive modeller. En prædiktiv model simulerer menneskelig respons på basis af fysiske målinger og modeller af måden, vi bearbejder denne information på. I et forståligt format som fx foretrækker du mulighed A eller B, kan en prædiktiv model i samme forstålige format give hurtig respons, der kan bruges i produktudviklingen. Vi kommer helt sikkert til at se mange prædiktive modeller i fremtiden, og de kommer til at favne hele brugeroplevelsen – i dag håndterer de mindre dele.”

Hvad er et fremtidigt brugerscenarie?

”Jeg tror, at stilhed bliver et kvalitetskriterie i fremtiden. Vores verden bliver ikke mere stille, og jeg tror, at vi takt med at vores byer vokser og vi rejser mere, kommer til at værdsætte stilhed mere. Der kommer til at være mange scenarier og teknologier, der omhandler og håndterer støj. Kampen mod støj er kun lige begyndt – selvom den allerede er godt i gang – og den kommer til at forme og påvirke fremtidens produkter og brugernes behov i forbindelse med lyd og akustik.”

 

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!