News

How do we best measure the quality of reproduced sound?

senselabonline_test_headset_700x300_150ppi

The Danish loudspeaker industry has a long and proud tradition of developing innovative products with excellent sound quality and unique design.

Today, Denmark has a strong position globally for products that reproduce sound such as speakers, headphones and hearing aids. In the wake of this, Denmark has developed a unique knowledge of sound reproduction, which is worth safeguarding and cultivating, so that we can continue our global leadership.

Sound tailored to a specific target group

When companies develop new products, the products are often tailored to a specific target group, rather than the mass market. For product developers it is crucial to know what the target group will use the product for. Should the speakers reproduce lifelike classical music, should they play loud music with lots of bass, or should they emphasise the high frequencies because the product is aimed for the elderly population with hearing loss.

Measuring sound quality

But what is quality of reproduced sound? When companies test the sound quality of their products, they typically conduct a physical measurement, where the played sound is picked up by a microphone. But this electroacoustic approach does not always match the human perception of the sound.

By using listening tests, you can get closer to the user’s perception of the sound. DELTA SenseLab recently performed a listening test of System Audio’s compact speaker, Q113 Evolution. In the engineering magazine ‘Ingenøren’ in November 2013 Ole Witthøft from System Audio shared his successful experience of combining physical tests with listening tests:

“It is not as if the world lacks ways of testing speakers, but it is a well-known fact that the measuring equipment isn’t telling us the whole truth about the speakers’ sound. The human ears can hear more than we can measure. In this project we have made extensive listening tests, and based on these we have adjusted the speaker sound, so our ears finally were happy with the result. The measuring equipment could not have helped us here.”

Get control of the measuring equipment

When specialists develop products for sound reproduction, it is important they get acquainted with the available testing tools – both the electroacoustic and sensory – so that the measurements support the engineers in their design of tailored products, and they avoid overlooking something during the development process. By using both electroacoustic measurements and perceptual ratings and by understanding the link between the two, the development engineers can obtain the needed knowledge that ensures the product has exactly the features desired by the target group.

Knowledge sharing in a confidential forum

In order to strengthen Denmark’s position in the global market and to ensure our specialists have the latest and optimal knowledge about the subject, DELTA has started Danish Audio Club for specialists within sound reproduction.

In a closed and confidential forum the experts can here exchange experience regarding measurement equipment, measurement parameters, statistical methods, and conduction of listening tests. In the Danish Audio Club all members contribute with their specialist knowledge and experience leading to a win-win situation where everybody receives knowledge update.

Contact

For further information about measuring reproduced sound and about Danish Audio Club contact Søren Vase Legarth, Head of SenseLab, DELTA, tel. 72 19 46 10, svl@delta.dk.

Read more


DANISH VERSION


senselabonline_test_headset_700x300_150ppi

Hvordan måler vi bedst lydkvaliteten af reproduceret lyd?

Dansk højttalerindustri har en lang og stolt tradition for at udvikle innovative produkter med høj lydkvalitet og unikt design.

Danmark har i dag en stærk position på verdensmarkedet for produkter, der reproducerer lyd som fx højttalere, høretelefoner og høreapparater. I kølvandet på det har vi oparbejdet en unik viden om reproduceret lyd, som er værd at værne om og forædle, så vi også fremover kan sikre vores internationale førerposition.

Lyd målrettes en specifik målgruppe

Når virksomheder udvikler nye produkter, bliver de ofte tilrettet en specifik målgruppe fremfor det brede marked. For produktudviklerne er det centralt at vide, hvad målgruppen skal bruge produktet til. Skal højttalerne naturtro gengive klassisk musik, skal de kunne afspille høj musik med megen bas, eller skal de fremhæve de høje frekvenser, fordi produktet er møntet på den ældre del af befolkningen med høretab.

Måling af lydkvalitet

Men hvad er egentlig kvalitet af reproduceret lyd? Når virksomheder måler lydkvaliteten af deres produkter, tager de typisk udgangspunkt i en fysisk måling, hvor den afspillede lyd opfanges via en mikrofon. Men denne elektroakustiske vinkel matcher ikke altid den menneskelige perception af lyden.

Ved at benytte lytteforsøg, kommer man tættere på brugerens opfattelse af lyden. DELTA SenseLab udførte fornyligt en lyttetest af System Audios kompakthøjttaler, Q113 Evolution. I Ingenøren i november 2013 fortalte Ole Witthøft fra System Audio om sine gode erfaringer med at kombinere de fysiske målinger med lytteforsøg:

”Det er jo ikke fordi, denne verden mangler måder at teste højttalere på, men det er velkendt at måleudstyret ikke fortæller os den fulde sandhed om højttalernes lyd. Vores menneskelige ører kan høre mere end vi kan måle, og i dette projekt har vi lavet omfattende lytteprøver, hvor vi efterfølgende har arbejdet med højttalernes klang, så vores ører til sidst er blevet glade for resultatet. Måleudstyret kunne ikke have hjulpet her.”

Få styr på måleværktøjer

Når fagfolk udvikler produkter, der reproducerer lyd, er det vigtigt at få styr på måleværktøjerne – både de elektroakustiske og de sensoriske, så man er sikker på at designe et produkt rettet til målgruppen, og så man undgår at overse noget i udviklingsfasen. Ved at bruge både elektroakustisk relevante målinger og perceptuelle bedømmelser og forstå koblingen mellem de to kan udviklingsingeniørerne få den viden, der skal til, for at produktet får præcis de tiltænkte egenskaber, som rammer målgruppens ønsker.

Erfaringsudveksling i fortroligt forum

For at styrke Danmarks position på verdensmarkedet og sikre, at vores fagfolk har den nyeste og bedste viden på området, har DELTA startet Dansk Audioklub for fagspecialister indenfor reproducerbar lyd.

Her kan man i et lukket og fortroligt forum udveksle erfaringer om måleudstyr, måleparametre, statistiske beregningsmetoder, samt udførelse af lytteforsøg. I Dansk Audioklub bidrager alle med deres specialviden og oplever på den måde en win-win situation, idet alle får ajourført deres viden.

Kontaktperson

For yderligere information om måling af reproducerbar lyd og om Dansk Audioklub kontakt Søren Vase Legarth, Leder af SenseLab, DELTA, tlf. 72 19 46 10, svl@delta.dk.

Læs mere

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!